NEWS

 • FOOT MASSAGE

  The art of reflexology applies medium pressure to specific points on the feet that correspond to the body's vital organs...

  news
  VIEW DETAIL
 • ANATOMY AND PHYSIOLOGY

  news
  VIEW DETAIL
setup

Training

 • learn

  COMPREHENSIVE THAI MASSAGE

 • learn

  BODY MASSAGE

 • learn

  SPA TREATMENTS

 • learn

  SKIN CARE & TREATMENT

  This program provide the comprehensive knowledge of the skin, help you confidence to set-up business. You will easily diagnose the skin condition of the client and give methods of treatment, as well as consult them to use correct skin care products.

 • learn

  SHIATSU

 • learn

  SPA : BUSINESS – MANAGEMENT – SKILL COURSE

 • learn

  SPA SKILL COURSE

Spa Package

 • spa

  CẤP BẰNG KTV XOA BÓP CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC

  CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC. Đăng ký vào ngày 15 hàng tháng. Do Đội ngũ Giãng viên bao gồm các Bác sỹ, giáo viên dày kinh nghiệm giảng dạy.

 • spa

  CẤP BẰNG KTV XOA BÓP CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC

  CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC. Đăng ký vào ngày 15 hàng tháng. Do Đội ngũ Giãng viên bao gồm các Bác sỹ, giáo viên dày kinh nghiệm giảng dạy.